საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაცია

გაწევრიანდი!

გაწევრიანდი

გახდი ასოციაციის წევრი

კონტაქტი

ასოციაციის გამგეობა

მისამართი:
სანაპიროს 1 თბილისი 00-000, საქართველო

ტელეფონი: 599 077 053

ფაქსი: 599 077 052

მობილური: 599 96 52 52

უკუკავშირის ფორმა

შეტყობინების გაგზავნა. ვარსკვლავით (*) მონიშნული ყველა ველის შევსება სავალდებულოა.

დამატებითი ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაცია:

გაწევრიანების წესი